Home Produkte Mailbox Scroll Top

مایعات بسته بندی (برای کنتورهای گاز درام)

  • مناسب برای RITTER متر گاز نوع درام و بسیاری از گازهای (حتی بسیار تهاجمی)
  • خواصی مانند وزن مولکولی کم، واکنش شیمیایی کمتر و تبخیر کمتر نسبت به آب دارند
  • اجازه می دهد حتی نتایج اندازه گیری ثابت تری داشته باشد

فهرست مطالب