Home Produkte Mailbox Scroll Top

شیرهای ایمنی

  • مناسب برای RITTER متر گاز درام و گاز سنج Bellows
  • هنگامی که فشار پاسخ مربوطه بیشتر شد باز می شود
  • برای گازهای سمی و غیر سمی موجود است و محدوده های مختلف دما