Product Category نرم افزار

rit 2014 catergory images 16x09 rigamo

نرم افزار «RIGAMO»

  • برای Microsoft Windows®
  • برای جمع‌آوری داده‌های حجم گاز و نرخ جریان تا 24 گازسنج RITTER استفاده می‌شود
  • نمایش گرافیکی و جدولی داده‌های اندازه‌گیری
  • li>
  • صادر کردن داده های ذخیره شده به Microsoft Excel®
Read More
rit 2021 category rigamo 1

نرم افزار

نرم‌افزار جمع‌آوری داده‌های RITTER «RIGAMO» برای مایکروسافت ویندوز برای جمع‌آوری داده‌های حجم گاز و سرعت جریان تا 24 متر گاز RITTER استفاده می‌شود. از نمایش گرافیکی و جدولی داده های اندازه گیری و صادرات داده های ذخیره شده به Microsoft Excel® پشتیبانی می کند.
Read More